OROOM logo

Terms and conditions

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smluvní vztahy uzavřené mezi firmou Accommodation Žižkova, s. r. o., sídlem Žižkova 1995/64, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsané pod identifikačním číslem 08745641 (dále jen ,,Ubytovatel”) a mezi fyzickou či právnickou osobou, která služby Ubytovatele využije (dále jen ,,Objednatel”).

I. Pokoje a vybavení
 1. Pokoje jsou určeny pro osoby starší 18 let. Pokud Ubytovací službu využije někdo jiný než Objednatel, pak za následky spojené s užíváním nesou odpovědnost společně a nerozdílně Objednatel spolu s osobami skutečně užívajícími Ubytovací službu.
 2. Součástí každého pokoje je rozsáhlé vybavení a dále minibar s nápoji a občerstvení, jejichž konzumace není zahrnuta v ceně Ubytovací služby, a další (koupelové, masážní či jiné) pomůcky k zakoupení. Ceník všechproduktů, stejně jako seznam celkového vybavení pokoje, je součástí každého pokoje.
 3. Objednatel má právo využívat Ubytovací službu v čase uvedeném při rezervaci.
 4. Společné prostory mohou být střeženy kamerovým systémem se záznamem.
 5. Objednatel je srozuměn s tím,že v prostorách ubytování nemá právo pořizovat žádné audio a video záznamy ke komerčním, nebo jiným než sjednaným účelům, ani je jinak využívat ke komerčním či jiným než sjednaným účelům. V opačném případě uhradí Objednatel Ubytovateli pokutu ve výši dvojnásobné ceny obratu získaného díky využití prostor a navíc smluvní pokutu ve výši 10 tis Kč.
II. Rezervace Ubytovací služby a cena
 1. Ceny za Ubytovací služby se řídí platným kalendářem, zveřejněným na webu OROOM.cz. Ubytovatel si vyhrazuje právo stornovat objednávku v případě chyby v rezervačním systému.
 2. Výběrem termínu z kalendáře a následným zaplacením zálohy Objednatel provede rezervaci a uzavře s Ubytovatelem smlouvu o ubytování. Objednatel je povinen v rezervačním formuláři správně a úplně uvést všechny potřebné náležitosti a zároveň pravdivě prohlásit, že je osobou starší 18 let. Pokud Objednatel tyto údaje uvede nesprávně, zavazuje se kompenzovat náklady spojené se vzniklou situací a navíc smluvní pokutu ve výši 10 tis Kč.
 3. Ubytovatel je oprávněn kdykoli zkontrolovat údaje o Objednateli i o osobáchreálně užívajících Ubytovací službu a Objednatel se zavazuje tyto údaje Ubytovateli poskytnout.
 4. Cenu za Ubytovací službu platí Objednatel bezhotovostně. Smlouvou o ubytování se Ubytovatel zavazuje poskytnout Objednateli ubytování na sjednanou dobu a Objednatel se zavazuje zaplatit Ubytovateli cenu za ubytování a s ním spojené služby
 5. Zaplacením ceny za ubytování Objednatel souhlasí se všemi uvedenými podmínkami a je srozuměn s tím, že podle ust. § 1837 s odkazem na ust. § 1829 občanského zákoníku občanského zákoníku nemá Objednatel právo od smlouvy o ubytování odstoupit, protože Ubytovatel poskytuje ubytování a související služby v určeném termínu.
 6. Pokud bude v době poskytnutí ubytovací služby povolena tato služby pouze pro pracovní cesty či pobyty, pak prohlašuji, že se jedná o pracovní pobyt.
 7. Pokud bude v době poskytnutí ubytovací služby povinné odevzdání písemného potvrzení od zaměstnavatele nebo objednatele nebo jakékoli jiné potvrzení (např. o očkování, prodělání nemoci nebo test), je objednatel povinen dodat toto potvrzení při svém příchodu do poštovní schránky před domem. Neprodleně po ukončení pobytu Objednatele je Ubytovatel povinen v souladu s nařízením potvrzení skartovat.
III. Podmínky koupě a uplatnění dárkového poukazu
 1. Poukaz k užití služeb Ubytovatele uplatní Objednatel zadáním unikátního kódu z poukazu jako Kód dárkového poukazu při rezervaci. Platnost poukazu se řídí datem uvedeným na příslušném poukazu.
 2. Dárkový poukaz zakoupený přímo na stránkách Ubytovatele je platný po dobu dvou let od data zakoupení. Takový dárkový poukaz je nevratný a nelze jej vyměnit za jiný poukaz. Cena poukazu se řídí platným ceníkem uvedeným na webových stránkách Ubytovatele. Dárkový poukaz je uplatnitelný na jakýkoli jednodenní pobyt v libovolném dostupném termínu, nejpozději však do dvou let od zakoupení.
IV. Průběh pobytu
 1. Ubytovací služba je Objednatelem využívána na vlastní riziko a nebezpečí.
 2. Po výběru termínu a zaplacení Ceny, 7 dní před termínem začátku ubytování (či později, v případě provedení rezervace méně než 7 dní před začátkem ubytování) obdrží Objednatel e-mail a pomocí odkazu v něm provede online-check in. Objednatel je povinen prostřednictvím platební brány složit Ubytovateli zálohu ve výši uvedené na webu. Záloha slouží k uhrazení produktů (nápojů, občerstvení, pomůcek) na pokoji a k zaplacení případné škody na vybavení či v prostorách ubytování Objednatelem a dalšími osobami, které s ním Ubytovací službu využijí.
 3. Pokud při užívání Ubytovací služby Objednatel nezpůsobí žádnou škodu na majetku Ubytovatele ani nekoupí žádný z produktů na pokoji, bude záloha po ukončení ubytování uvolněna v plné výši. V opačném případě bude uvolněna část zálohy, zbývající po uhrazení využitých produktů a případné škody.
 4. Po složení zálohy obdrží Objednatel prostřednictvím e-mailu/SMS unikátní čtyřmístný kód, který mu umožní vstup do rezervovaného pokoje. V případě, že Objednatel sdělí kód třetí osobě, odpovídá solidárně s třetí osobou za veškeré způsobené následky, které Ubytovateli vzniknou.
 5. Ubytovatel poskytuje Objednateli v každém pokoji písemný seznam vybavení, rekvizit a občerstvení včetně seznamu a cen položek k nákupu. V případě, že písemný seznam na pokoji chybí, je Objednatel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit Ubytovateli. Objednatel je povinen bezprostředně po příchodu na pokoj zkontrolovat, zda je seznam úplný a zda jsou uvedené položky bez závady. Jakékoliv vady či nejasnosti je Objednatel povinen bezprostředně oznámit Ubytovateli na číslo uvedené v sms s kódem k otevření dveří. Pokud tak neučiní, je seznam položek a cen v pokoji chápán jako odpovídající skutečnosti.
 6. Za vlastní cennosti a peněžní prostředky v ubytování ručí Objednatel sám. Všechny pokoje jsou striktně nekuřácké a kvůli přítomnosti mnoha dřevěných prvků je v prostorách ubytování zakázána jakákoliv manipulace s ohněm. Kouření či jakoukoliv manipulaci s ohněm se Objednatel zavazuje plně kompenzovat. Objednatel nemá právo vnášet do prostor zbraně, jakékoliv nebezpečné předměty či omamné látky. Objednatel nemá právo vzít si do prostor zvíře. V případě porušení těchto podmínek je Ubytovatel oprávněn Objednatele z prostor vykázat bez náhrady škody
 7. Objednatel se zavazuje užívat Ubytovací službu řádně s ohledem na tyto Obchodní podmínky a nemá právo provádět v prostorách jakékoliv změny bez souhlasu Ubytovatele. Poškození prostor, vybavení pokoje nebo rekvizit, které jsou v ceně Ubytovací služby,případně jejich ztrátu nebo úplné zničení, je Objednatel povinen bezodkladně oznámit Ubytovateli, a to na číslo uvedené v sms s kódem k otevření dveří. Uvedené telefonní číslo slouží i pro konzultaci případných závad a nejasností ze strany Objednatele.
 8. Objednatel je povinen užívat Ubytovací službu tak, aby umožnil nerušené užívání Ubytovací služby také obyvatelům dalších pokojů. V opačném případě má Ubytovatel právo Objednatele vykázat bez náhrady škody.
 9. Ubytovatel dá bankovní či jiné zprostředkující společnosti pokyn k vrácení zálohy/zbývající části zálohy zpět Objednateli po kontrole pokoje, a to nejpozději do 72 hodin po ukončení ubytování Objednatele
 10. Při poškození, ztrátě nebo zničení prostor, vybavení pokoje nebo rekvizit, které jsou v ceně Ubytovací služby, Objednatelem či dalšími osobami, využívajícími Ubytovací službu, nebo při využití produktů ve vyšší ceně, než je výše složené zálohy, je Objednatel povinen uhradit Ubytovateli peněžní částku odpovídající nákladům uvedení do původního stavu. Jestliže nebude náhrada škody uhrazena ze zálohy Objednatele, je Objednatel povinen uhradit škodu do 5 dnů od ukončení ubytování.
V. Okolnosti pobytu a storno poplatek
 1. Jestliže na straně Ubytovatele vzniknou okolnosti, kvůli kterým není možné poskytnout Objednateli Ubytovací službu, má Objednatel právo na vrácení celé uhrazené ceny za pobyt. Objednateli ani Ubytovateli však nevzniká právo na odškodnění ani na uhrazení storno poplatku. Jestliže Objednatel hrubě porušuje své povinnosti, vyplývající z podmínek, nebo dobré mravy, má Ubytovatel právo vypovědět smlouvu bez výpovědní lhůty.
 2. Objednatel má právo Smlouvu o ubytování kdykoliv vypovědět bez udání důvodu, a to telefonicky nebo e-mailem. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Ubytovateli storno poplatek ve výši ceny Ubytovací služby. Ubytovatel má právo strhnout storno poplatek z ceny za nerealizované ubytování. Objednatel nemá právo na změnu termínu rezervace. Ubytovatel může žádosti o změnu termínu vyhovět, není to však jeho povinnost. V případě, že Objednatel rezervovanou a zaplacenou Službu nevyužije, nebo ukončí její užívání předčasně, nemá nárok na vrácení ceny ani její části.
 3. Po složení zálohy obdrží Objednatel prostřednictvím e-mailu/SMS unikátní čtyřmístný kód, který mu umožní vstup do rezervovaného pokoje. V případě, že Objednatel sdělí kód třetí osobě, odpovídá solidárně s třetí osobou za veškeré způsobené následky, které Ubytovateli vzniknou.
VI. Mimosoudní řešení sporů
 1. Při vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má Objednatel právo podat návrh na adresu:

  Česká obchodní inspekce

  Ústřední inspektorát - oddělení ADR

  Štěpánská 15

  120 00 Praha 2

  Email: adr@coi.cz

  Web: adr.coi.cz

 2. Pro řešení sporů online lze využít platformu zřízenou Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Aktualizováno dne 13. 12. 2021